Disclaimer & Privacy verklaring

Garage de Lamboy* stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze diensten en producten en een bezoek brengt aan onze website. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Het is onmogelijk om fouten volledig uit te sluiten. Aan de inhoud van deze site kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze site, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan garage de Lamboy. Informatie op deze site, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van garage de Lamboy.

De site wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden, kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze site kan tevens content bevatten van derde partijen. Garage de Lamboy is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze content. Deze site kan tevens links bevatten naar externe sites. Garage de Lamboy is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze sites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een van deze sites. Heeft u vragen of opmerkingen over deze disclaimer, dan kunt u zich richten tot de Klantenservice van Garage de Lamboy, Honderdland 273, 2676 LV Maasdijk.

 

*Garage de Lamboy VOF (KvK 54405831), gevestigd aan Honderdland 273, 2676 LV te Maasdijk is een universeel garagebedrijf

 

 

 

Privacyverklaring Garage de Lamboy


Garage de Lamboy vindt de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang. Wij verwerken uw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

 

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?
In deze privacyverklaring beschrijft Garage de Lamboy” of “wij”, hoe zij als verwerkingsverantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat. Garage de Lamboy is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

 
2. Wat is een persoonsgegeven?
Informatie waarmee wij een natuurlijk persoon kunnen identificeren, is een persoonsgegeven. Bijvoorbeeld uw naam of e-mailadres.

 

3. Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken persoonsgegevens over u omdat u gegevens zelf aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst. Wanneer u gebruik maakt van onze diensten kunnen wij bepaalde gegevens over u vastleggen, bijvoorbeeld uw interesses en communicatievoorkeuren. Hieronder volgt meer toelichting.

 

A .Gegevens door u aan ons verstrekt
Als u met Garage de Lamboy een overeenkomst aangaat, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u nodig hebben:
• naam en adres
• contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadressen)
• geboortedatum
• geslacht
• klantnummer(s)
• rijbewijsnummer
• financiële gegevens (bankrekeninginformatie, offertes, facturen)

 

 

B. Gegevens over uw gebruik van onze diensten en/of producten
Als u gebruik maakt van diensten van Garage de Lamboy of op een andere manier contact hebt met ons, verwerken wij in het kader van onze dienstverlening – afhankelijk van het precieze gebruik dat u ervan maakt – de volgende gegevens die als persoonsgegevens kunnen worden gezien:


• Gegevens die u verstrekt bij het gebruik van ons online afsprakenportaal, zoals naam, adres en contactgegevens.
• Bij het plannen van een proefrit hebben wij uw rijbewijsnummer en geboortedatum nodig zodat wij kunnen borgen dat u bevoegd bent om het voertuig te besturen. Om uw identiteit te verifiëren en de geldigheid van uw rijbevoegdheid vast te stellen wordt door ons mogelijk een validatie gedaan bij het RDC (onderdeel van BOVAG).
• Surfgedrag, vastgesteld aan de hand van onze eigen observaties bijvoorbeeld met behulp van cookies op onze website of soortgelijke technieken (zie ook artikel 9 van deze privacyverklaring).
• Klanttevredenheidsgegevens en gegevens over uw gebruik van onze klantenservice. Hieronder vallen ingezonden brieven en e-mails, online chatsessies maar ook telefoongesprekken die u met ons voert.

 
4. Geen verwerking van gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van personen/websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat Garage de Lamboy hun persoonsgegevens verwerkt.

 
5. Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen
De verwerking van persoonsgegevens door Garage de Lamboy vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):
1. Toestemming van u
2. Uitvoering van een overeenkomst met u
3. Wettelijke verplichting
4. Gerechtvaardigd belang van Garage de Lamboy of een derde

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, (IT-) beveiliging, preventie van fraude of andere criminele activiteiten, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken en intern beheer.

 

 

6. Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens
Garage de Lamboy gebruikt uw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5 van deze privacyverklaring:
• Om u onze diensten en producten te kunnen leveren, inclusief het afhandelen van bestellingen, het verwerken in financiële administraties en logistieke afhandeling [grondslag: 2].
• Het bieden van klantenservice inclusief service rondom het kopen van diensten en producten, het afhandelen van klachten en verzoeken en het vervullen van garantieverplichtingen.
• Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie met u onder meer voor commerciële doeleinden bijvoorbeeld om proactief contact met u op te nemen in het kader van APK of om een serviceafspraken te plannen [grondslag: 2 of 4].
• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten [grondslag: 3 of 4].

 
7. Delen met derden
Garage de Lamboy deelt uw persoonsgegevens met derden in onder andere de volgende gevallen en met bijbehorende redenen. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5 van deze privacyverklaring. Wij kunnen uw gegevens verstrekken aan:

• Derden gelieerd aan Garage de Lamboy kunnen wij cookies van onze website verstrekken om de inhoud van communicatie zo goed mogelijk op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen op hun eigen websites [grondslag: 1].
• Derden als wij wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens aan deze derden te verstrekken [grondslag: 3].
• Derden als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden of van strafbare feiten of misbruik. Wij kunnen in deze gevallen persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn, zoals het Openbaar Ministerie of toezichthouders [grondslag: 3 of 4].

 

 

8. Hoe lang wij gegevens bewaren
Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als dit nodig is, bijvoorbeeld zo lang als u klant bent of interesse blijft tonen in de diensten van Garage de Lamboy. Soms zijn wij ook wettelijk verplicht uw gegevens te bewaren. Wij hanteren de volgende termijnen:

• Gegevens die wij verwerken voor marketing- en verkoopdoeleinden bewaren wij 7 jaar nadat een transactie met ons is afgehandeld. Gegevens met betrekking tot een bezoek in de garage bewaren we uiterlijk 7 jaar.


• Gegevens die wij verwerken wanneer u contact hebt met onze klantenservice bewaren wij zolang u klant bent of tot uiterlijk 7 jaar tot na het laatste contactmoment. Voor gegevens die te maken hebben met klachten kan een uitzondering gemaakt worden; deze worden maximaal 7 jaar bewaard na het afhandelen van de klacht.


• Gegevens over websitebezoeken die met behulp van cookies zijn verkregen, worden zo kort mogelijk bewaard met een maximale periode van 1 jaar. Daarna krijgt de bezoeker weer een melding om de cookies opnieuw te accepteren.

 

• Financiële/fiscale gegevens die nodig zijn voor het opmaken van bijvoorbeeld facturen bewaren wij minimaal 7 jaar op basis van wettelijke verplichtingen.

 

 

9. In kaart brengen websitebezoek en e-mail klikgedrag
Wanneer u onze website, communicatiediensten (zoals e-mail) bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, plugins, trackingmechanismen, webbakens en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken, met als doel advertentie-uitingen te personaliseren en u een betere, snellere en veiligere klantervaring te bieden. Dit geldt ook voor onze Google Advertenties, Google analytics en Facebook pixels.

Als u geen cookies of verstrekking daarvan aan derden wenst, kunt u dit weigeren door op onze en de andere genoemde websites de cookie instellingen te wijzigen. Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over omvang en het doel van de activiteiten van Google Maps om gegevens te verzamelen. Wij ontvangen geen persoonsgegevens van u van Google, alleen geanonimiseerde campagnerapporten over de doelgroep en advertentieprestaties. Facebook verwerkt uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming via de Facebook-pixel om campagnerapporten te genereren. Wij ontvangen geen persoonsgegevens van u van Facebook, alleen geanonimiseerde campagnerapporten over de doelgroep van de website en advertentieprestaties.

 

 

10. Uw rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken
U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en aan wie wij uw persoonsgegevens hebben verstrekt. Naast het recht op inzage hebt u met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens de volgende rechten:
• het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van uw persoonsgegevens daarop is gebaseerd;
• het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
• het recht om uw persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren;
• het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
• het recht op beperking van verwerking;
• het recht op dataportabiliteit;
• het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing;


Voor het indienen van uw verzoek om één van bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de klantenservice (zie artikel 12). U kunt uw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet u deze rechten toekent. Garage de Lamboy spant zich zo goed mogelijk in om binnen de wettelijke termijnen te reageren op uw ingediende verzoek.
Sommige persoonsgegevens wissen wij niet omdat deze noodzakelijk zijn voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen. Dit betreft uw gegevens die verwerkt zijn voor administratieve doeleinden waarop bijvoorbeeld fiscale wetgeving van toepassing is. Hierbij kunt u denken aan de gegevens die nodig zijn voor het opmaken van contracten of facturen, dit dienen wij minimaal 7 jaar te bewaren.

 

 

11. Beveiliging en bescherming van gegevens
Garage de Lamboy past beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. Garage de Lamboy heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien op basis van dreigingen en industriestandaards.

 

 

12. Contact
Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met onze klantenservice via administratie@garagedelamboy.nl of schriftelijk:

Garage de Lamboy
tav Klantenservice

Honderdland 273
2676 LV Maasdijk

 

13. Wijzigingen
De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. U zult indien noodzakelijk op de hoogte worden gebracht daarvan. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 maart 2024.